چهارمین شماره نشریه «یاد» منتشر شد.

سردبیر: ساغر کامیار
مدیر مسئول: حبیب بهمنی

دبیران این شماره: امیرحمزه حیدری، زهرا بای، الهه بیگی، محمدحسن روستایی، ساغر کامیار، رها رضی‌زاده، محمد نهاردانی، امیرمحمد ذبیحی، پویا رسولی، ابوالفضل رمضانی، امیررضا مخولی، رضا کریم‌پور، حبیب بهمنی و محمد ل‍‍له‌گانی.