هفته گرافیک، با حضور اساتید برجسته حوزه گرافیک، توسط انجمن علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال از ۲۵ تا ۲۹ بهمن ماه، در بستر مجازی برگزار شد.