دکتر مقداد جاوید صباغیان

• دکتری پژوهش هنر از دانشگاه هنر
• رئیس دانشکده هنر دانشگاه دامغان
• عضو هیات علمی دانشکده هنر

دکتر سید محمد ترابی

• دکتری ادبیات و زبان فارسی از دانشگاه تهران
• عضو هیات علمی وابسته دانشکده هنر
• دانشیار گروه آموزشی ادبیات نمایشی

تماس: داخلی ۴۱۶
مستقیم: ۳۵۲۲۰۴۱۵-۰۲۳
رایانامه: mejavid@du.ac.ir
صفحه شخصی

تماس: –
مستقیم: –
رایانامه: –
صفحه شخصی

دکتر سارا صادقی نیا

• دکتری هنرهای تجسمی از کشور فرانسه
• معاون آموزشی دانشکده هنر دانشگاه دامغان
• عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه دامغان
• مدیر گروه تلویزیون وهنرهای دیجیتال

دکتر علیرضا رزازی فر

• دکتری فیلم و رسانه از دانشگاه برادفورد انگلستان
• عضو هیات علمی دانشکده هنر

تماس: داخلی ۴۱۸
مستقیم: ۳۵۲۴۷۱۴۶-۰۲۳
رایانامه: sadeghis@du.ac.ir
صفحه شخصی

شماره تماس: داخلی ۴۲۱
رایانامه: –
صفحه شخصی

دکتر علیرضا خوشنویس

• دکتری پژوهش هنر

• مدیرگروه ادبیات نمایشی
• عضو هیات علمی دانشکده هنر

محمد امامی

• کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشگاه تهران
• عضو هیات علمی دانشکده هنر
• مدیراجرایی فصلنامه علمی پژوهشی هنرهای نمایشی وتجسمی
• مدیر تولید دانشجویی

شماره تماس: داخلی ۴۲۱
رایانامه:  a.khoshnevis@du.ac.ir
صفحه شخصی

شماره تماس: داخلی ۴۱۹
رایانامه: m.emami@du.ac.ir
صفحه شخصی

دکتر آزاده بهمنی پور

• دکتری پژوهش هنر”هنرهای تجسمی” از دانشگاه الزهرا
• عضو هیات علمی دانشکده هنر

دکتر میترا علوی طلب

  • دکتری تئاتر از دانشگاه تهران
  •  عضو هیات علمی دانشکده هنر

شماره تماس: داخلی ۴۱۸
رایانامه:
صفحه شخصی

شماره تماس: داخلی ۴۲۰
رایانامه:
صفحه شخصی