اساتید مهرماه سال تحصیلی ۹۷-۹۶

ردیفنام خانوادگیعنوان درس
۱آقای آقاباباییتلویزیون آموزشی - مبانی تبلیغات - عکاسی
۲آقای امامیشناخت موسیقی - جامعه شناسی عمومی - حکمت هنر اسلامی
۳آقای برغشیکارگاه گرافیک دبجیتالی ۳ - طراحی وب
۴آقای دکتر جاویدادبیات نمایشی کلاسیک در اروپا ۱ - نقد در ادبیات نمایشی ۲ - درک و بیان بصری - زبان تخصصی تئاتر
۵آقای دکتر جعفریمردم شناسی و رسانه - فرهنگ و ادبیات عامه
۶آقای خجسته فرکارگاه نمایشنامه نویسی ۲ - اصول و فنون نمایشنامه نویسی ۱
۷آقای دکتر خوشنویسمخاطب شناسی - تلویزیون ؛ زبان و ساختار - بنیاد نمایش در شرق و غرب
۸آقای دکتر داوریآشنایی با تاریخ ادبیات کهن و معاصر ایران
۹خانم دربانیانیمیشن سه بعدی
۱۰آقای دکتر رزازی فرفیلمنامه نویسی ۱ - مبانی سایبرمدیا
۱۱خانم عربکارگاه انیمیشن دیجیتالی ۳
۱۲آقای زمانیکارگاه نمایشنامه نویسی ۱ - ادبیات نمایشی معاصر اروپا ۳ - تاریخ نمایش در ایران
۱۳خانم دکتر بهمنی پورطراحی گرافیک ۱
۱۴خانم دکتر صادقی نیاآشنایی با هنر در تاریخ ۱ - طراحی ۱ - درک و بیان بصری
۱۵خانم ضرابی مقدم فیلمنامه نویسی ۲ - ادبیات نمایشی معاصر اروپا ۱ - ادبیات نمایشی معاصر اروپا ۲ - بنیاد نمایش در شرق و غرب
۱۶آقای دکتر ترابیبررسی متون فارسی از منظر نمایش ۲
۱۷آقای عزیزیمبانی انیمیشن دیجیتالی - تاریخ انیمیشن
۱۸آقای همتیکارگاه نمایشنامه نویسی ۴
۱۹آقای فرضی پورنمایشنامه نویسی رادیو - فیلمنامه نویسی ۲
۲۰خانم میر عباسیعکاسی - تدوین دیجیتالی
۲۱خانم مبارکیکارگاه انیمیشن دیجیتالی ۱
۲۲خانم مظهریآشنایی با فلسفه ۱
۲۳آقای معلمادبیات نمایشی در شرق ۱ - قصه در ادیان
۲۴آقای دکتر مومنیتمثیل شناسی - مبانی ارتباطات
۲۵آقای دکتر نادعلیزادهمکتب های ادبی ۱ - فلسفه مقدماتی شرق - داستان نویسی ۱ - بررسی متون از منظر نمایش ۱ - بررسی متون از منظر نمایش ۲
۲۶آقای دکتر یزدان شناستحلیل نمایش ۱ - ژورنالیسم تلویزیونی - زیبایی شناسی هنرهای دیجیتال - تحلیل نمایشنامه ۲ - دیدن و تحلیل نمایش ۲

اساتید مهرماه سال تحصیلی ۹۶-۹۵

ردیفنام خانوادگیعنوان درس
۱آقای آقاباباییتلویزیون ؛ زبان و ساختار
۲آقای امامیشناخت موسیقی - جامعه شناسی - عمومی حکمت هنر اسلامی
۳آقای برغشیکارگاه گرافیک دبجیتالی ۱ - طراحی وب
۴آقای دکتر جاویدادبیات نمایشی کلاسیک در اروپا ۱ - نقد در ادبیات نمایشی ۲ - درک و بیان بصری
۵آقای دکتر جعفریمردم شناسی و رسانه - فرهنگ و ادبیات عامه
۶آقای خجسته فرمبانی تبلیغات - کارگاه نمایشنامه نویسی ۳ - کارگاه نمایشنامه نویسی ۴ - عکاسی
۷آقای دکتر خوشنویسمخاطب شناسی - کاربرد رایانه در فیلم و تلویزیون - بنیاد نمایش در شرق و غرب
۸آقای دکتر داوریآشنایی با تاریخ ادبیات کهن و معاصر ایران
۹خانم دربانیکارگاه گرافیک - دیجیتالی ۳ -کارگاه گرافیک دیجیتالی ۴ - انیمیشن سه بعدی
۱۰آقای دکتر رزازی فرتدوین دیجیتالی - فیلمنامه نویسی ۲ - مبانی سایبرمدیا
۱۱خانم رفاهیطراحی گرافیک ۱
۱۲آقای زمانیکارگاه نمایشنامه نویسی ۲ - ادبیات نمایشی معاصر اروپا ۱ - ادبیات نمایشی در ایران ۱
۱۳آقای دکتر شماسیاصول و فنون نمایشنامه نویسی ۱ - اصول و فنون نمایشنامه نویسی ۲ - داستان نویسی ۱ - داستان نویسی ۲
۱۴خانم دکتر صادقی نیاآشنایی با هنر در تاریخ ۱ - طراحی ۱
۱۵خانم ضرابی مقدمادبیات نمایشی کلاسیک در اروپا ۲ - ادبیات نمایشی معاصر اروپا ۳
۱۶آقای طوسیکارگاه انیمیشن دیجیتالی ۳ - کارگاه انیمیشن دیجیتالی ۲
۱۷آقای عزیزیانیمیشن دو بعدی - تاریخ انیمیشن
۱۸خانم دکتر غلامیبررسی متون فارسی از منظر نمایش ۲
۱۹آقای فرضی پورنمایشنامه نویسی رادیو - ادبیات نمایشی در شرق ۲ - ادبیات نمایشی معاصر اروپا ۲ - بررسی تطبیقی نظریه های نمایش شرق و غرب
۲۰خانم کشاورزیانانیمیشن تعاملی
۲۱خانم مبارکیکارگاه انیمیشن دیجیتالی ۱
۲۲خانم مظهریآشنایی با فلسفه ۱
۲۳آقای معلمادبیات نمایشی در شرق ۱
۲۴آقای دکتر مومنیتمثیل شناسی - مبانی ارتباطات
۲۵آقای دکتر نادعلیزادهمکتب های ادبی ۱ - مکتب های ادبی ۲
۲۶آقای هاشمیکارگاه انیمیشن دیجیتالی ۳ - کارگاه انیمیشن دیجیتالی ۴
۲۷آقای دکتر یزدان شناسزیبایی شناسی هنرهای دیجیتال - تحلیل نمایشنامه ۲ - دیدن و تحلیل نمایش ۲

اساتید بهمن ماه سال تحصیلی ۹۵-۹۴

ردیفنام خانوادگیدرس
۱آقای آقاباباییتاریخ تلویزیون و فناوری رسانه جدید - گونه شناسی برنامه های تلویزیونی - ژورنالیسم تلویزیونی - مبانی تبلیغات تلویزیونی
۲آقای آقاییمبانی نمایش عروسکی
۳آقای امامیموسیقی و انیمیشن - جامعه شناسی هنر
۴آقای برغشیکارگاه گرافیک دبجیتالی ۲ - طراحی وب
۵آقای دکتر بسحاقآشنایی با فلسفه ۲
۶خانم بهمنی پورطراحی ۲ - طراحی گرافیک ۲
۷خانم جاورانیمیشن سه بعدی
۸آقای دکتر جاویدفلسفه مقدماتی غرب - ارتباطات بصری - نقد در ادبیات نمایشی ۱ - زبان تخصصی تئاتر
۹آقای دکتر جعفریقصه در ادیان - بررسی متون فارسی از منظر نمایش ۱
۱۰آقای خجسته فرجلوه های بصری دیجیتالی - کارگاه نمایشنامه نویسی ۱ - کارگاه نمایشنامه نویسی ۲
۱۱آقای دکتر خوشنویسنمایشنامه نویسی برای تلویزیون - دیدن و تحلیل نمایش ۱
۱۲خانم دربانیکارگاه گرافیک دیجیتالی ۱ - نرم افزار های گرافیکی
۱۳آقای دکتر رزازی فرتلویزیون آموزشی - فیلمنامه نویسی ۱
۱۴آقای زمانیکارگاه نمایشنامه نویسی ۴ - مبانی کارگردانی - تاریخ ادبیات نمایشی در آمریکا
۱۵خانم سامانیمبانی انیمیشن دیجیتالی - انیمیشن دو بعدی - کارگاه گرافیک دیجیتالی ۳
۱۶خانم شاهچراغسیر تحولات گرافیک
۱۷آقای دکتر شماسیاصول و فنون نمایشنامه نویسی ۱ - داستان نویسی ۱
۱۸خانم دکتر صادقی نیاآشنایی با هنر در تاریخ ۲ - مبانی گرافیک
۱۹خانم ضرابی مقدمادبیات نمایشی کلاسیک در اروپا ۱ - ادبیات نمایشی معاصر در اروپا - مبانی ادبیات نمایشی
۲۰آقای طوسیکارگاه انیمیشن دیجیتالی ۳ - کارگاه انیمیشن دیجیتالی ۲
۲۱خانم دکتر غلامیبررسی متون فارسی از منظر نمایش ۱ - مکتب های ادبی ۱
۲۲آقای فردوسی زادهتحلیل نمایشنامه دیدن و تحلیل نمایش ۱
۲۳آقای فرضی پورمبانی بازیگری - نویسندگی برای انیمیشن - ادبیات نمایشی معاصر در اروپا - ادبیات نمایشی معاصر ۲
۲۴خانم کشاورزیاننرم افزارهای گرافیکی
۲۵آقای دکتر معالجعکاسی و هنرهای دیجیتال
۲۶آقای معلمادبیات نمایشی در شرق ۱
۲۷آقای دکتر مومنیپژوهش و نگارش در تلویزیون - مبانی ادبیات نمایشی
۲۸آقای دکتر نادعلیزادهآشنایی با ادبیات کهن و معاصر جهان - ادبیات نمایشی در ایران ۲
۲۹آقای دکتر یزدان شناسزیبایی شناسی هنرهای دیجیتال

اساتید سابق دانشکده

ردیفنام و نام خانوادگیعنوان درسعنوان شغلی
۱آقای دکتر ناصر گل محمدیتاریخ انیمیشنرئیس دانشکده تلویزیون و هنرهای دیجیتال صدا وسیمادانشگاه
۲آقای دکتر محمد مومنیمبانی ارتباطات- مبانی ادبیات نمایشی-پژوهش و نگارش در تلویزیون- تمثیل شناسی- روش تحقیق و تدوین پروژه-اصول و فنون
نمایشنامه¬نویسی
رئیس دانشکده هنر دانشگاه دامغان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
۳آقای دکتر محمود معالجعکاسی و هنرهای دیجیتالعضو هیآت علمی دانشگاه صدا و سیما
۱۸آقای دکتر محمدرضا گلبهارتلویزیون:زبان و ساختار- تاریخ نمایش در جهان- ادبیات نمایشی کلاسیک در اروپا (۱) و (۲) عضو هیأت علمی دانشگاه صدا و سیما
۴خانم زهره ضرابی¬مقدماصول و فنون نمایشنامه نویسی(۱)- کارگاه نمایشنامه¬نویسی- مبانی ادبیات نمایشی- ادبیات نمایشی در شرق (۲)مدیر گروه رشته هنرهای نمایشی دانشگاه دامغان
۱۰آقای عباس برغشیمبانی طراحی صحنه- نرم افزارهای گرافیکیمدرس دانشگاه صدا و سیما
۲۰آقای مهندس رضا حاجی¬زاده مقدمتاریخ تلویزیون و فناوری رسانه های جدید- کاربرد رایانه در فیلم و تلویزیوناستاد مدعو و مدرس دانشگاه صدا و سیما
۱۹آقای علی آقابابایی نجارفیلمنامه نویسی (۱)- مبانی تبلیغات تلویزیون- درک و بیان بصریاستاد مدعو دانشگاه دامغان
۱۷آقای دکتر مرتضی حیدریحکمت هنر اسلامی- طراحی گرافیک (۱) و (۲)- ارتباطات بصریعضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
۵خانم فرشته دیهیمجامعه شناسی عمومیپژوهشگر دانشگاه صدا و سیما
۶آقای دکتر کاظم نظریمبانی بازیگری- مبانی کارگردانیعضو هیأت علمی دانشگاه صدا و سیما
۷آقای دکتر طباطباییآشنایی با ادبیات کهن و معاصر ایرانعضو هیأت علمی دانشگاه سمنان
۸آقای دکتر محمد جعفریجامعه شناسی هنر- مردم شناسی و رسانه- فرهنگ و ادبیات عامهاستاد مدعو دانشگاه دامغان
۹آقای دکتر امیر حسن نداییآشنایی با هنر در تاریخ(۱) و (۲)عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
۱۱آقای دکتر محمدعلی صفوراتاریخ انیمیشنعضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
۱۲آقای شهرام حاج¬میرصادقیتاریخ انیمیشن -کاربرد رایانه در فیلم و تلویزیون-انیمیشن دو بعدی- مبانی انیمیشن دیجیتالی- تدوین دیجیتالیاستاد مدعو و مدرس دانشگاه صدا و سیما
۱۳آقای رضا داوریآشنایی با ادبیات کهن و معاصر ایران- بررسی متون فارسی از منظر نمایش (۱)دانشجوی دکتری ادبیات فارسی دانشگاه آزاد
۱۴آقای رضا کوچک¬زادهمبانی کارگردانی- مبانی بازیگریاستاد مدعو دانشگاه دامغان
۱۵خانم مریم مقبلیداستان نویسی(۱) و (۲)استاد مدعو دانشگاه دامغان
۱۶آقای بهرام قاسمیمبانی نمایش عروسکیاستاد مدعو دانشگاه دامغان
۲۱آقای احمد معلمقصه در ادیان- ادبیات نمایشی در شرق (۱)- اسطوره و نمایشاستاد مدعو دانشگاه دامغان
۲۲آقای دکتر مرتضی براتیفلسفه مقدماتی غرب- آشنایی با فلسفه (۱) و (۲)- فلسفه مقدماتی شرقعضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
۲۳آقای رفیق نصرتیتحلیل نمایشنامه- دیدن و تحلیل نمایش- بررسی تطبیقی نظریه¬های نمایش شرق و غرباستاد مدعو دانشگاه دامغان و دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
۲۴آقای علیرضا رعیت
حسن¬آبادی
مکتب های ادبی (۱) و (۲)- ادبیات نمایشی کلاسیک در اروپا (۱) و (۲)استاد مدعو دانشگاه دامغان و دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد
۲۵آقای اصغر خطیب زادهمبانی بازیگری- مبانی کارگردانیاستاد مدعو دانشگاه دامغان (کارگردان و بازیگر تئاتر)
۲۶آقای محسن مسعودیانجامعه شناسی- روش تحقیق- مردم شناسی و رسانهاستاد مدعو دانشگاه دامغان
دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
۲۷آقای حسن فرضی پورتحلیل نمایشنامه نویسی- نمایشنامه نویسی برای تلویزیون و رادیواستاد مدعو دانشگاه دامغان و دانشجوی دکتری
۲۸آقای عبدالحی شماسیاصول و فنون نمایشنامه نویسی-کارگاه نمایشنامه نویسی-استاد مدعو دانشگاه دامغان