دکتر علیرضا رزازی‌فر

  • دکتری سینمای دیجیتال از دانشگاه برادفورد انگلستان
  • عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه دامغان
  • استادیار گروه سینما

شماره تماس: داخلی ۴۲۱
رایانامه: a.razazifar@du.ac.ir
صفحه شخصی

دکتر غلامعلی

دکتر اسدالله غلامعلی

  • عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه دامغان
  • استادیار گروه سینما

شماره تماس: داخلی ۴۲۱
رایانامه: a.gholamali@du.ac.ir
صفحه شخصی