دکتر سارا صادقی نیا

• دکتری هنرهای تجسمی از کشور فرانسه
• معاون آموزشی دانشکده هنر دانشگاه دامغان
• عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه دامغان
• استادیار گروه آموزشی تلویزیون وهنرهای دیجیتال

تماس: داخلی ۴۱۸
مستقیم: ۳۵۲۴۷۱۴۶-۰۲۳
رایانامه: sadeghis@du.ac.ir
صفحه شخصی