ادبیات نمایشی

اعضای انجمن

 • امیرمحمد ذبیحی
 • پارسا امیرسلیمانی
 • محمدصادق رجبلو
 • سینا علی تبار
 • امیرحسین شریفی

تلویزیون و هنرهای دیجیتال

اعضای انجمن

 • امین زیلویی
 • امیرحسین امیری کیا
 • محمد چگنی
 • احسان یوسفی
 • علیرضا آقایی
 • نیما حقی کربن
 • سبحان میناوی
 • محمدحسن زادخوست

پل های ارتباطی

نشانی: سمنان، دامغان، میدان دانشگاه، ساختمان شماره ۲
کد پستی: ۴۱۱۶۷-۳۶۷۱۶