سارا صادقی نیا

دکتر سارا صادقی نیا

• دکتری هنرهای تجسمی از کشور فرانسه
• رئیس دانشکده هنر دانشگاه دامغان
• عضو هیات علمی تلویزیون و هنرهای دیجیتال

پل های ارتباطی

تماس: داخلی ۴۱۸
مستقیم: ۳۵۲۲۰۱۱۵-۰۲۳
رایانامه: sadeghis@du.ac.ir
صفحه شخصی

***

روسای دانشکده هنر دانشگاه دامغان از ابتدا تا کنون

رییسسال
دکتر محمد مومنی۹۱ - تیر ۹۷
دکتر مقداد جاوید صباغیانتیر ۹۷ - مهر ۱۴۰۰
دکتر سارا صادقی نیامهر ۱۴۰۰ - تاکنون