دکتر مقداد جاوید صباغیان

• دکتری پژوهش هنر از دانشگاه هنر
• رئیس دانشکده هنر دانشگاه دامغان
• عضو هیات علمی دانشکده هنر

پل های ارتباطی

تماس: داخلی ۴۱۹
مستقیم: ۳۵۲۲۰۴۱۵-۰۲۳
رایانامه: mejavid@du.ac.ir
صفحه شخصی

***

روسای دانشکده هنر دانشگاه دامغان از ابتدا تا کنون

رییسسال
دکتر محمد مومنی91 - تیر 97
دکتر مقداد جاوید صباغیانتیر 97 - تاکنون