دانشجویان محترم روز دفاع پروژه کارشناسی لازم است:

  • فرم پروژه کارشناسی را دانلود و تکمیل نمایند.(تایپ مشخصات، چکیده و کلمات کلیدی)
  • فرمهای پروژه کارشناسی و صورتجلسه برگزاری جلسه دفاعیه را پرینت  نموده به امضاء استاد راهنما و داوران برسانند.
  • فرمهای پروژه کارشناسی و صورتجلسه برگزاری جلسه دفاعیه را به دفتر دانشکده هنر تحویل دهند.project 99