سارا صادقی نیا

دکتر سارا صادقی نیا

• دکتری هنرهای تجسمی از کشور فرانسه
• رئیس دانشکده هنر دانشگاه دامغان
• عضو هیات علمی گروه تلویزیون و هنرهای دیجیتال
• مدیر گروه تلویزیون وهنرهای دیجیتال

دکتر سید محمد ترابی

• دکتری ادبیات و زبان فارسی از دانشگاه تهران
• عضو هیات علمی وابسته دانشکده هنر
• دانشیار گروه آموزشی ادبیات نمایشی

 دکتر مقداد جاوید صباغیان

• دکتری پژوهش هنر از دانشگاه هنر
• عضو هیات علمی گروه ادبیات نمایشی

دکتر علیرضا رزازی فر

• دکتری سینمای دیجیتال از دانشگاه برادفورد انگلستان
• مدیر گروه سینما
• عضو هیات علمی گروه سینما

میترا علوی طلب

دکتر میترا علوی طلب

  • دکتری تئاتر
  • مدیرگروه ادبیات نمایشی
  • عضو هیات علمی ادبیات نمایشیشماره تماس: داخلی ۴۱۵
  • رایانامه: m.alavitalab@du.ac.ir
    صفحه شخصی

محمد امامی

• کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشگاه تهران
• عضو هیات علمی گروه تلویزیون و هنرهای دیجیتال

دکتر آزاده بهمنی پور

دکتری پژوهش هنر”هنرهای تجسمی” از دانشگاه الزهرا
عضو هیات علمی گروه تلویزیون و هنرهای دیجیتال

شماره تماس: داخلی ۴۱۸
رایانامه: a.bahmanipour@du.ac.ir
صفحه شخصی

دکتر زهیر نادعلیزاده

دکتری زبان و ادبیات فارسی
عضو هیات علمی گروه ادبیات نمایشی

شماره تماس: داخلی ۴۱۵
رایانامه: z.nadalizade@du.ac.ir
صفحه شخصی

دکتر زینب خسروی

دکتری پژوهش هنر
عضو هیات علمی گروه ادبیات نمایشی

شماره تماس: داخلی ۴۱۵
رایانامه: zl.khosravi@du.ac.ir
صفحه شخصی

دکتر غلامعلی

دکتر اسدالله غلامعلی

دکتری پژوهش هنر
عضو هیات علمی گروه سینما

شماره تماس: داخلی ۴۲۱
رایانامه: a.gholamali@du.ac.ir
صفحه شخصی