×

دکتر سارا صادقی نیا؛ دکتری هنرهای تجسمی از فرانسه

تماس: داخلی 7۴۱۸
مستقیم: 31177418-023
رایانامه: sadeghis@du.ac.ir
صفحه شخصی

 دکتر مقداد جاوید صباغیان؛ دکتری پژوهش هنر از دانشگاه هنر

تماس: داخلی 7416
رایانامه: mejavid@du.ac.ir
صفحه شخصی

دکتر میترا علوی‌طلب؛ دکتری تئاتر

شماره تماس: داخلی 7418
رایانامه: m.alavitalab@du.ac.ir
صفحه شخصی

دکتر علیرضا رزازی فر؛ دکتری سینمای دیجیتال از دانشگاه برادفورد انگلستان

شماره تماس: داخلی 7۴۲۱
رایانامه: a.razazifar@du.ac.ir
صفحه شخصی

دکتر زینب خسروی؛ دکتری پژوهش هنر

شماره تماس: داخلی 7415
رایانامه: zl.khosravi@du.ac.ir
صفحه شخصی

دکتر آزاده بهمنی پور؛ دکتری پژوهش هنر"هنرهای تجسمی" از دانشگاه الزهرا

شماره تماس: داخلی 7418
رایانامه: a.bahmanipour@du.ac.ir
صفحه شخصی

محمد امامی؛ کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشگاه تهران

شماره تماس: داخلی 7۴۱۹
رایانامه: m.emami@du.ac.ir
صفحه شخصی

دکتر زهیر نادعلیزاده؛ دکتری زبان و ادبیات فارسی

شماره تماس: داخلی 7421
رایانامه: z.nadalizade@du.ac.ir
صفحه شخصی

TOP