×

دکتر سارا صادقی نیا؛ دکتری هنرهای تجسمی از فرانسه

تماس: داخلی ۴۱۸
مستقیم: 35220115-023
رایانامه: sadeghis@du.ac.ir
صفحه شخصی

 دکتر مقداد جاوید صباغیان؛ دکتری پژوهش هنر از دانشگاه هنر

تماس: داخلی 416
رایانامه: mejavid@du.ac.ir
صفحه شخصی

دکتر زینب خسروی؛ دکتری پژوهش هنر

شماره تماس: داخلی 415
رایانامه: zl.khosravi@du.ac.ir
صفحه شخصی

دکتر علیرضا رزازی فر؛ دکتری سینمای دیجیتال از دانشگاه برادفورد انگلستان

شماره تماس: داخلی ۴۲۱
رایانامه: a.razazifar@du.ac.ir
صفحه شخصی

دکتر میترا علوی‌طلب؛ دکتری تئاتر

شماره تماس: داخلی 415
رایانامه: m.alavitalab@du.ac.ir
صفحه شخصی

 

دکتر آزاده بهمنی پور؛ دکتری پژوهش هنر"هنرهای تجسمی" از دانشگاه الزهرا

شماره تماس: داخلی 418
رایانامه: a.bahmanipour@du.ac.ir
صفحه شخصی

محمد امامی؛ کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشگاه تهران

شماره تماس: داخلی ۴۱۹
رایانامه: m.emami@du.ac.ir
صفحه شخصی

دکتر زهیر نادعلیزاده؛ دکتری زبان و ادبیات فارسی

شماره تماس: داخلی 415
رایانامه: z.nadalizade@du.ac.ir
صفحه شخصی

دکتر اسدالله غلامعلی؛ دکتری پژوهش هنر

شماره تماس: داخلی 421
رایانامه: a.gholamali@du.ac.ir
صفحه شخصی

TOP