دکتر مقداد جاوید صباغیان

• دکتری پژوهش هنر از دانشگاه هنر
• رئیس دانشکده هنر دانشگاه دامغان
• عضو هیات علمی دانشکده هنر

دکتر سید محمد ترابی

• دکتری ادبیات و زبان فارسی از دانشگاه تهران
• عضو هیات علمی وابسته دانشکده هنر
• دانشیار گروه آموزشی ادبیات نمایشی

دکتر سارا صادقی نیا

• دکتری هنرهای تجسمی از کشور فرانسه
• معاون آموزشی دانشکده هنر دانشگاه دامغان
• عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه دامغان
• مدیر گروه تلویزیون وهنرهای دیجیتال

دکتر علیرضا رزازی فر

• دکتری فیلم و رسانه از دانشگاه برادفورد انگلستان
• عضو هیات علمی دانشکده هنر

دکتر علیرضا خوشنویس

• دکتری پژوهش هنر

• عضو هیات علمی دانشکده هنر

محمد امامی

• کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشگاه تهران
• عضو هیات علمی دانشکده هنر

دکتر آزاده بهمنی پور

• دکتری پژوهش هنر”هنرهای تجسمی” از دانشگاه الزهرا
• عضو هیات علمی دانشکده هنر

دکتر میترا علوی طلب

دکتر زهیر نادعلیزاده

• دکتری زبان و ادبیات فارسی
• عضو هیات علمی دانشکده هنر

  • شماره تماس: داخلی ۴۱۵
    رایانامه: z.nadalizade@du.ac.ir
    صفحه شخصی
دکتر غلامعلی

دکتر اسدالله غلامعلی

• دکتری پژوهش هنر
• عضو هیات علمی دانشکده هنر

  • شماره تماس: داخلی ۴۲۱
    رایانامه: a.gholamali@du.ac.ir
    صفحه شخصی