دکتر میترا علوی طلب

  •  دکتری تئاتر
  •  عضو هیات علمی دانشکده هنر
  • مدیرگروه ادبیات نمایشی

شماره تماس: داخلی ۴۲۰
رایانامه: m.alavitalab.du.ac.ir
صفحه شخصی