میترا علوی طلب

  دکتر میترا علوی طلب

 

  • – دکتری تئاتر
  • – مدیرگروه ادبیات نمایشی
  • – استادیار گروه ادبیات نمایشی

شماره تماس: داخلی ۴۱۵
رایانامه: m.alavitalab@du.ac.ir
صفحه شخصی

  دکتر مقداد جاوید صباغیان

 

  • – دکتری پژوهش هنر
  • – رییس دانشکده هنر
  • -استادیار گروه ادبیات نمایشی

شماره تماس: داخلی ۴۱۹
رایانامه: m.javid@du.ac.ir
صفحه شخصی

  دکتر زهیر نادعلی زاده

 

  • – دکتری ادبیات فارسی
  • -استادیار گروه ادبیات نمایشی

شماره تماس: داخلی ۴۱۵
رایانامه: z.nadalizade@du.ac.ir
صفحه شخصی