دکتر مقداد جاوید صباغیان

• دکتری پژوهش هنر از دانشگاه هنر
• عضو هیات علمی دانشکده هنر

شماره تماس: داخلی ۴۱۹
رایانامه: mejavid@du.ac.ir
صفحه شخصی