دکتر سارا صادقی نیا

• مدیر گروه آموزشی تلویزیون وهنرهای دیجیتال
• استادیار گروه آموزشی تلویزیون وهنرهای دیجیتال

تماس: داخلی ۴۱۸

رایانامه: sadeghis@du.ac.ir
صفحه شخصی

دکتر آزاده بهمنی پور

• عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه دامغان
• استادیار گروه آموزشی تلویزیون وهنرهای دیجیتال

تماس: داخلی ۴۱۸

رایانامه: a.bahmanipour@du.ac.ir
صفحه شخصی

آقای محمد امامی

• عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه دامغان
• استادیار گروه آموزشی تلویزیون وهنرهای دیجیتال

تماس: داخلی ۴۱۹

رایانامه: m.emami@du.ac.ir
صفحه شخصی