روز سه ­شنبه مصادف با هفتم اسفند سال یک هزار و سیصد و نود و هفت، به مناسبت چهارمین جشنواره هنر های دیجیتالی هکاتوم از سوی انجمن تلویزیون و هنر های دیجیتال دانشگاه دامغان، وورک شاپ فیلم تجربی با حضور استاد علی رشیدی ­فر­ از ساعت چهارده الی هجده با محوریت ویژگی ها، مزیت ها و استفاده از فیلم های تجربی در پلاتو دانشکده هنر برگزار گردید.

Leave a Reply