دکتر محمد مومنی

• دکتری هنرهای نمایشی از دانشگاه برمینگهام انگستان
• رئیس دانشکده هنر دانشگاه دامغان (سالهای ۹۱ تا تیرماه۹۷)
• عضوهیأت علمی دانشکده هنرهای نمایشی وموسیقی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
• مدیر مسئول نشریه برگ فرهنگ دانشگاه تهران
• مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه ی علمی پژوهشی ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی
• سوابق اجرایی، پژوهشی و آموزشی (اطلاعات بیشتر)

پل های ارتباطی