کارشناسان

زهره فدایی باشی

کارشناس امور آموزشی دانشکده

تماس: داخلی ۴۱۷

مستقیم: ۳۵۲۲۰۴۱۵-۰۲۳

فاطمه جلالیان

کارشناس امور پژوهشی دانشکده

تماس: داخلی ۴۱۷

مستقیم: ۳۵۲۲۰۱۱۵-۰۲۳

مهندس فاطمه صداقتی

مدیر امور نرم افزار و سخت افزار

تماس: داخلی ۴۲۰