کارشناسان

مهندس فاطمه صداقتی

     مهندس فاطمه صداقتی

     مدیر پشتیبانی و تولید دانشجویی

     کارشناسی ارشد مدیریت رسانه

 

     ایمیل: f.sedaghati@du.ac.ir

     تماس: داخلی ۴۲۰

خانم جلالیان

فاطمه جلالیان

کارشناس دانشکده

       کارشناسی ارشد شیمی

 

تماس: داخلی ۴۱۷

مستقیم: ۳۵۲۲۰۴۱۵-۰۲۳