کارشناسان

مهندس فاطمه صداقتی

مهندس فاطمه صداقتی

مدیر پشتیبانی و تولید دانشجویی

تماس: داخلی ۴۲۰

.

فاطمه جلالیان

کارشناس دانشکده

تماس: داخلی ۴۱۷

مستقیم: ۳۵۲۲۰۱۱۵-۰۲۳

اعظم مظهری

اعظم مظهری

کارشناس امور رایانه

تماس: داخلی ۴۱۷